۱۳۹۸ بيست و نهم آبان
خلاصه اخبار :
هیات امناء

        اعضای هیات امناء
               سمت
محمدرضا حسین زاده
    رئیس هیات امناء 
برات کریمی
   عضوهیات امناء
سید ولی اله فاطمی اردکانی
   عضوهیات امناء
غلامرضا پناهی
  عضوهیات امناء
ناصرشاهباز    عضو هیات امناء
محمودشایان عضوهیات امناء  

Copyright © 2013 Hamyari Kowsar, All rights reserved.