۱۳۹۸ بيست و نهم آبان
خلاصه اخبار :
تاریخچه

   تاریخچه


موسسه همیاری کوثر،براساس نیت خیرخواهانه هیات مدیره بانک ملی ایران وبا هدف تامین رفاه کارکنان بانک اعم ازشاغل وبازنشسته در اسفند ماه 1374 تاسیس شد .به موجب ماده 2 اساسنامه موضوع موسسه عبارت است :ازتامین آتیه وکمک به اموررفاهی ودرمانی کارکنان شاغل وبازنشسته بانک ملی ایرا
ن وافرادتحت تکفل آنان .
موسسه بمنظور تحقق موضوع خود میتواند کلیه فعالیت لازم منجمله موارد ذیل را انجام دهد:

1- انجام کلیه خدمات مالی ،مدیریتی،نظارتی ،مشاوره ای ، سازمانی، تدارکاتی ،رفاهی وسایر فعالیت های مجازدرارتباط وراستای اهداف موسسه

2- استفاده ازتسهیلات مالی واعتباری بانک ها وموسسات اعتباری
3- قبول مشاوره ومدیریت واداره امور سرمایه گذارها ومنابع مالی .
موسسه میتواند تمام یا هر قسمت از فعالیت های خود را راسا با مشارکت یا به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی یا خارجی انجام دهد .

Copyright © 2013 Hamyari Kowsar, All rights reserved.