۱۳۹۸ بيست و هشتم آبان
خلاصه اخبار :
راهنمای ورود

به اطلاع کليه همکاران شاغل وبازنشسته محترم ميرساند براي ورود به بخش ويژه کارکنان به موارد زيرتوجه داشته باشيد :
 الف) ايميل :به انتهاي سمت راست شماره استخدامي عددصفراضافه کرده واين شماره جديدرا به جاي کدپرسنلي وارد نمايند. یعنی درقسمت ایمیل از چپ به راست ابتدا شماره جدید سپس عبارت  hamyarikowsar.com@    راوارد نمایند.

 ب)  کلمه عبور:درقسمت کلمه عبور نيز بايد شماره جديد(شماره استخدامی به علاوه صفر) راوارد نمايند.

 ج)   درمورد وظيفه بگيران نيازي نيست که صفر اضافه نمايند وکافي است تنهاشماره استخدامي خود را وارد نمايند.

Copyright © 2013 Hamyari Kowsar, All rights reserved.